Deklaracje i oświadczenia

Dostępność

Deklaracja dostępności OSIR TARGÓWEK

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OSIR TARGÓWEK.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • Brak odpowiedniej struktury/hierarchii nagłówków
 • Brak wyraźnego wskaźnika fokusa
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Szajkowski.
 • E-mail: osir@osirtargowek.waw.pl
 • Telefon: 22 884-85-00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
 • Adres: ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
 • E-mail: osir@osirtargowek.waw.pl
 • Telefon: 22 884-85-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt nr 1. Kryta pływalnia – ul. Łabiszyńska 20

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomowych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w większości umożliwiają dostęp o wszystkich  pomieszczeń (winda). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Obiekt wyposażony jest w system wspomagający orientację dla osób niewidomych i słabo widzących. Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy natryskach na poziomie „0”. Istnieje możliwość skorzystania z wózków inwalidzkich znajdujących się w szatni ogólnej. Przebieralnie dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie „0”. Wysokość osadzenia blatów kasy uniemożliwiają obsługę osób na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w mapę tyflograficzną, kluczowe strefy obiektu posiadają oznaczenia w języku Braeill’a (wejście główne, hol na poziomie „0” i „1”, szatnie, przebieralnie, prysznice, trybuny i biura). Obiekt posiada oznakowanie taśmami kontrastowymi schodów, pochylni, drzwi wejściowych. Wyposażony jest także w przyciski alarmowe w toaletach dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nr 2. Hala piłkarska Polonez – ul. Łabiszyńska 20 A

Hala dysponuje dwoma wejściami. Hala znajduje się na poziomie „0”. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed obiektem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W hali znajduje się toaleta dostępna dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Obiekt wyposażony jest w mapę tyflograficzną, kluczowe strefy obiektu posiadają oznaczenia w języku Braeill’a.

Obiekt nr 3. Pawilon sportowo-administracyjny – ul. Łabiszyńska 20A

Przestrzeń komunikacyjna budynku na poziomie „0” jest wolna od barier poziomych.  Niezgodność występuje w dostępie do biur OSiR Targówek mieszczących się na poziomie „1”  dostęp do pomieszczeń na piętrze tylko po schodach. (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy). Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynkach w większości umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, brak barier poziomych)   sala gimnastyczna duża oraz siłownia. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Obiekt wyposażony jest w mapę tyflograficzną, kluczowe strefy obiektu posiadają oznaczenia w języku Braeill’a. Na parkingach są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada oznakowanie taśmami kontrastowymi schodów, pochylni, drzwi wejściowych. Schody prowadzące do budynku są wykonane zgodnie z standardami dostępności m. st. Warszawy.

Obiekt nr 4. Lodowisko – ul. Łabiszyńska 20 A

Hala lodowiska dysponuje jednym  wejściem. Lodowisko znajduje się na poziomie „0”. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed obiektem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dostępnej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt nr 5. Stadion lekkoatletyczny – ul. Łabiszyńska 20 A

Stadion jest przyjazny osobom niepełnosprawnym. Droga dojścia od głównego parkingu pozbawiona jest schodów czy progów. Brama wejściowa na stadion jest wystarczająco szeroka. Na wszystkich parkingach są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Regulamin Ośrodka zabrania wprowadzania zwierząt na teren obiektów. Niemniej jednak, w przypadku osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem lub psem asystentem. Prosimy o stosowną informację przed wizytą na obiekcie pod numer tel. 22 8848500 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Obiekt nr 6. Hala sportowa – ul. Ossowskiego 25

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Ossowskiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome   i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Przestrzeń komunikacyjna budynku hali sportowej na poziomie „0” jest wolna od barier poziomych.  Niezgodność występuje w dostępie do trybun mieszczących się na poziomie „1”  dostęp tylko po schodach. (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na poziomie „0” budynku znajdują się toaleta dostępna dla potrzeb osób  z niepełnosprawnościami. Na poziomie „1” budynku brak toalety dostępnej dla potrzeb osób  z niepełnosprawnościami. W szatniach na poziomie „0” znajdują się prysznice nie przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu są wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony jest w mapę tyflograficzną, kluczowe strefy obiektu posiadają oznaczenia w języku Braeill’a. Obiekt posiada oznakowanie taśmami kontrastowymi schodów, pochylni, drzwi wejściowych. Wyposażony jest także w przycisk alarmowy w toalecie dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nr 7. Boisko piłkarskie – ul. Blokowa 3

Do obiektu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Blokowej. Brama wejściowa na boisko jest wystarczająco szeroka, a droga dojścia do boiska pozbawiona jest schodów czy progów. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome   i słabowidzące. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak toalety dostępnej dla potrzeb osób  z niepełnosprawnościami. W szatniach budynku znajdują się prysznice nie przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed obiektem nie ma miejsc parkingowych. Obiekt wyposażony jest w mapę tyflograficzną, kluczowe strefy obiektu posiadają oznaczenia w języku Braeill’a. Obiekt posiada oznakowanie taśmami kontrastowymi schodów, pochylni, drzwi wejściowych.

Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status