Polityka prywatności

Dane osobowe

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, z siedzibą w Warszawie (03-397) przy ul. Łabiszyńskiej 20 (dalej „My”, „OSiR” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora inspektora danych osobowych:
e-mail: ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OSiR Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmującym sprawy kultury fizycznej oraz innych zadań zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy, bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
• udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
• umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych

jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
• podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
• podmiotom świadczącym usługi:
• doręczania korespondencji
• świadczenia usług archiwizacyjnych
• obsługi hostingowej
• obsługi IT
• płatnicze

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.
W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Klauzula informacyjna dla kontrahenta będącego osobą fizyczną (PDF)

Translate »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status